Trưởng phòng kỹ thuật
Mrs.BÙI MỸ ĐỨC
Trưởng phòng kế toán
Mrs.NGUYỄN THỊ QUẾ
Phó giám đốc kinh doanh.
Mr.NGUYỄN THẾ UY
Giám đốc kinh doanh
Mr. HOÀNG BẢO TRUNG
Cố vấn sản xuất
TRUNG TÁ-TS HÓA HỌC LÊ VĂN DUNG
Cố vấn kinh tế đối ngoại
MR Blair Triplett
Chủ Tịch hội đồng quản trị_ Giám đốc điều hành
Mr Nguyễn Tiến Thắng
Giám đốc phụ trách chiến lược phát triền thương hiệu
Mr Vũ Phương Nam
Thành viên hội đồng quản trị
Mr. Nguyễn Cao Cường
Thành viên hội đồng quản trị
Mr. Nguyễn Thành Trung