Loại sơn bạn chọn
Diện tích cần sơn
mét
mét
mét
Kết quả ước tính sơn